สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมการจัดเสวนา สสมท ครั้งที่ 3 "ทางรอดของอุดมศึกษาไทย"

สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมการจัดเสวนา สสมท ครั้งที่ 3 "ทางรอดของอุดมศึกษาไทย" ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องแมนดาริน C โรงแรมแมนดาริน ถนนสามย่าน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา และคณาจารย์หรือผู้ที่สนใจได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน เกี่ยวกับการกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการของอุดมศึกษาไทยให้เกิดประสิทธิภาพ สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนำมาสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต รายละเอียดของกำหนดการดังเอกสารดังแนบ

ดาวน์โหลด

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่