กำหนดการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ขอแจ้งกำหนดการเปิดให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับสมาชิกแต่ละประเภทดังนี้ 

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่