ขอเชิญชวนนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมกิจกรรม “อ่านหนังสือมีคะแนนความดี” ภาคเรียนที่ 1

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมกิจกรรม “อ่านหนังสือมีคะแนนความดี”      โดยนักศึกษาที่ยืมหนังสือ สื่อโสตทัศน์ และดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (CRRU e-Books) สูงสุด 5 ท่านแรก จะได้รับคะแนนความดี 5 คะแนน จากกองพัฒนานักศึกษา และได้รับเงินรางวัล 1,000.- บาท พร้อมทั้งเกียรติบัตรจากสำนักวิทยบริการฯ

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

         เป็นนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมีการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

หลักเกณฑ์การรับคะแนนความดีและเงินรางวัล

         นักศึกษาใช้บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือทั่วไป  ได้แก่ หนังสือหมวดหมู่ 000 - 900  รายงานการวิจัย และสื่อโสตทัศน์ ไม่น้อยกว่า 20 ชื่อเรื่อง (ไม่รวมหนังสือประเภทนวนิยาย) และดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย (CRRU e-Books) ไม่น้อยกว่า 10 ชื่อเรื่อง ในภาคเรียนที่ 1 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ได้รับคะแนนความดี 5 คะแนน พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรจากสำนักวิทยบริการฯ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณพิชญาภัค  โชคพัฒนสกุล  โทร. 0-5377-6020 ต่อ  102    

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่