ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Emerald Tourism & Hospitality Management eJournal Collection

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Emerald Tourism & Hospitality Management eJournal Collection 

ของบริษัท Emerald Publishing ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเฉพาะสาขาด้านสุขภาพและการท่องเที่ยว จึงขอประชาสัมพันธ์ทุกท่านทดลองเข้าใช้งานตาม URL 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/tourism_hospitality.htm 

 

รายชือวารสารมีดังนี้

 

·  International Journal of Contemporary Hospitality Management

·  International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research

·  International Journal of Event and Festival Management

·  International Journal of Tourism Cities

·  Journal of Hospitality and Tourism Insights

·  Journal of Hospitality and Tourism Technology

·  Tourism Review

·  Worldwide Hospitality and Tourism Themes

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่