กิจกรรมห้องสมุดสัญจร

เชิญชวนเข้ารับบริการ "ห้องสมุดสัญจร"
ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมกิจกรรมบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศสัญจร ทั้งนี้สามารถสมัครสมาชิก ตรวจสอบสถานะการค้างส่ง เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด สามารถใช้บริการได้ตามหน่วยงานต่างๆ จำนวน 7 แห่ง ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. นะคะ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่