ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปีเรื่อง "Data Science: Data Analytics" ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปีเรื่อง "Data Science: Data Analytics" ในการบริหารห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 - 16.45 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์ http://lib.ku.ac.th/kuseminar2019/ ซึ่งจะปิรับลงทะเบียนในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสุภัทรา นวชินกุล โทร. 0 2942 8616 ต่อ 233 หรือ Line@kulibrary

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่