ขอเชิญเข้าร่วอบรมเรื่องการใช้งานฐานข้อมูลคลังสื่อแบบเปิด และ Open Access เพื่อการจัดการผลงานวิชาการอย่างปลอดภัย

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การใช้งานฐานข้อมูลคลังสื่อแบบเปิด และ Open Access เพื่อการจัดการผลงานวิชาการอย่างปลอดภัย" เพื่อจะได้ทราบแหล่งที่ให้บริการข้อมูลและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถนำไปใช้ประกอบการทำผลงานวิชาการและงานวิจัยได้ วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้อง e-Learning ชั้น 3 อาคารยุพราชวิทยมงคล สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่ bit.ly/2V7HTwN

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศิรนันท์ ใจแก้ว เบอร์โทรภายใน 1601 ต่อ 116

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่