ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแนะนำการใช้งานห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมแนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)
สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. จำนวน 25 คนต่อห้อง 
โดยสามารถลงทะเบียนอบรมออนไลน์ได้ที่  https://aritc.crru.ac.th/aritc/training


แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่