ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง Research Data Management and Libraries : Relationship, Activities drivers and Influences

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง Research Data Management and Libraries : Relationship, Activities drivers and Influences ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น สามารถเข้าร่วมสัมมนาโดยสมัครได้ที่ http://library.kku.ac.th/rdm2019 โดยมีค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่