ประกาศวันหยุดให้บริการประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เพิ่มเติม

เนื่องจากวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นสถานที่จัดสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่