เชิญชวนส่งบทความลงวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

ขอเชิญชวนส่งบทความลงวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยบทความที่เขียนจะต้องเป็นการค้นคว้า/แปล/รวบรวมขึ้นมาใหม่

เพื่อนำลงวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบทความที่เป็นไปตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ของวารสารเท่านั้น

โดยเป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ หรือบทวิจารณ์หนังสือ ที่มีเนื้อหาด้าน

1. รัฐศาสตร์

2. รัฐประศาสนศาสตร์

3. นิติศาสตร์

4. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

5. การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

6. การส่งเสริมธรรมาภิบาล

7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8. กระบวนการยุติธรรม/อาชญาวิทยา

9. คุณธรรม/จริยธรรม หรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

กองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินขอสงวนสิทธิ์ในการรับบทความที่ส่งผ่านระบบส่งบทความออนไลน์ที่ 

http://www.tci-thaijo.org/index.php/ombudsman โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.ombudsman.go.th/ombudsmanstudies  (หัวข้อ "วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน")

หมายเหตุ "วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน" ได้ผ่านการรับรองคุณภาพโดยศูนย์การอ้างอิงวารสารไทย

(Thai Journal Citation Index Centre-TCI) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในระดับที่ 1 มีระยะการรับรองถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่