ประชาสัมพันธ์นิตยสาร @Amphoe ฉบับเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562

ประชาสัมพันธ์นิตยสาร @Amphoe ฉบับเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562 จัดทำโดยสำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง สามารถดาวน์โหลดรูปเล่มแบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.dopa.go.th และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือได้ทาง www.facebook.com/atamphoe

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่