ประชาสัมพันธ์วารสารไทยการวิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

เครือข่ายการวิจัยดำเนินงานได้รับการสนับสนุนจากคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดทำวารสารไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562) เผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJor/index

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่