ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ “ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (กลุ่มที่ 2) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จึงเปิดรับผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สนใจส่งบทความมาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/index  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885959  

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่