เสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้า การเรียน การสอน

เชิญชวนให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้า การเรียน การสอน

โดยเสนอแนะได้ที่ https://joo.gl/XnNs0หรืออีเมล em_narumol_g@crru.ac.th

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่