เชิญชวนเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ CRRU e-Thesis

สำนักวิทยบริการฯ เปิดให้ใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ใช้ได้เฉพาะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password ตัวเดียวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
โดยเข้าใช้งานผ่านทาง http://e-thesis.crru.ac.th

-- หากบุคคลภายนอกต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่งานประชาสัมพันธ์และงานสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โทร. 0-5377-6020 ต่อ 116

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่