รายงานความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปี 2560-2561

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดให้ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปี 2560-2561 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.m-society.go.th หัวข้อ e-book 

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่