ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการ CRRU รักการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมโครงการ CRRU รักการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและรับสมุดบันทึก CRRU รักการอ่าน ได้ที่ชั้น 2 เคาน์เตอร์งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/jHnTIA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรพิมล ปาละอิน งานงานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 2 โทร.0-5377-6020 ต่อ 104 เบอร์โทรภายใน 1601 ต่อ 104
e-mail : em_pornpimol_p@crru.ac.th

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่