ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดหนังสือของกรมการปกครอง

สำนักงานคณะกรรมการกรมการปกครอง เชิญชวนให้ดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรมการปกครอง โดยสามารถดาวน์โหลดรูปเล่มแบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองที่ www.dopa.go.th และสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือได้ทาง www.facebook.com/atamphoe

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่