ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมคัดเลือกรายการหนังสือ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมคัดเลือกรายการหนังสือ เพื่อจัดหาสำหรับให้บริการ โดยสามารถคัดเลือกรายการหนังสือจากรายชื่อในแบบคัดเลือก ผ่านทาง
http://bit.ly/33WZecW
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผู้ประสานงาน คุณนฤมล เกรียงเกษม หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1601 ต่อ 110
e-Mail : em_narumol_g@crru.ac.th

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่