แจ้งวันหยุดให้บริการประจำเดือนธันวาคม 2562 ถึงมกราคม 2563

แจ้งวันหยุดประจำเดือนธันวาคม 2562 ถึงมกราคม 2563  ดังนี้
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 10 ธันวาคม 2562 วันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 วันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นปี
วันที่ 1 มกราคม 2563 วันขึ้นปีใหม่

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่