ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกิจกรรม CRRU Book Fair ครั้งที่ 6

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ร่วมกิจกรรม CRRU Book Fair ครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2563
ร่วมแนะนำทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการในห้องสมุด
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารยุพราชวิทยมงคล

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่