ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมนักเขียนพบนักอ่าน "Design Your Dream ฝัน + ทำ = สำเร็จ"

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมนักเขียนพบนักอ่าน

"Design Your Dream ฝัน + ทำ = สำเร็จ"

โดย พระอาจารย์อารยัน ชยาสุโภ (ท่านอารยัน)
นามปากกา Yellow Man

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. - 11.00 น.
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารยุพราชวิทยมงคล


แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่