ส่งมอบปฏิทินเก่าให้แก่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จังหวัดเชียงราย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รวบรวมและเป็นตัวแทนในการรับบริจาค และเป็นสะพานบุญส่งมอบปฏิทินเก่า ที่ไม่ได้ใช้แล้วเพื่อนำไปทำเป็นบัตรคำ อักษรเบรลล์ สื่อการเรียนการสอนให้กับ นักเรียนตาบอด โดยส่งมอบให้แก่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จังหวัดเชียงราย (CFBT) มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 149 ชุด --ในการนี้ ขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่