ขอเชิญชวนดาวน์โหลดเอกสารผลการทบทวนนิยามและประเภทครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวขอเชิญชวนดาวน์โหลดเอกสารผลการทบทวนนิยามและประเภทครอบครัว ผ่านทาง http://qrco.de/FamilyDef


แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่