ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการอ่านหรือศึกษาค้นคว้าจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีเนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชน ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความตระหนักและการเคารพสิทธืมนุษยชนในสังคมไทย

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่