ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - ธันวาคม และฉบับที่ 2 เดือนมิถานายน-ธันวาคม  โดยสามารถส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ http://human.bsru.ac.th/ejournal/index.php 

โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริขวัญ ปิ่นเพชรสวรรค์ โทร.02-473-7000 ต่อ 2073 และ 081-657-4023

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่