แนวปฏิบัติในการให้บริการยืม-คืน ในช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
มีแนวปฏิบัติในการให้บริการยืม-คืน
ในช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19ฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19