สำนักพิมพ์ Annual Reviews แจ้งเปิดให้ใช้งานวารสาร Annual Reviews

สำนักพิมพ์ Annual Reviews แจ้งเปิดให้ใช้งานวารสาร
Annual Reviews กับมหาวิทยาลัย จนถึง 30 เมษายน 2563
เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่ผู้ใช้ไม่สามารถมาใช้งาน
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
ให้สามารถใช้งานฐานข้อมูล Annual Reviews ได้จากที่บ้าน
โดยสามารถเข้าใช้วารสาร Annual Reviews ทุกชื่อได้ที่
https://www.annualreviews.org/

พร้อมกันนี้สำนักพิมพ์ Annual Reviews
ยังแนะนำวารสารออนไลน์ open access อีก 1 ชื่อ
ที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าใช้ได้ฟรี
ชื่อวารสาร Knowable Magazine ที่ https://www.knowablemagazine.org/

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่