มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้ใช้บริการ

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เพิ่มแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้ใช้บริการ ได้มีความห่วงใย ในสุขภาพของผู้ที่มาเข้าใช้บริการทุกท่านจึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการ การเข้าใช้บริการห้องสมุดอย่างเคร่งคัด

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่