งดรับบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่ใช้แล้วทุกประเภท

งดรับบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่ใช้แล้วทุกประเภทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่