กำหนดการสอบซ่อมคอมพิวเตอร์แรกเข้า (BIT)

สอบซ่อมคอมพิวเตอร์แรกเข้า (BIT)

- เปิดลงทะเบียน 1 -10 กรกฎาคม 2563

ผ่านเว็บไซต์ http://exitexam.crru.ac.th/

- ชำระเงินวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2563

ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี

- สอบวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

** นักศึกษาที่จะเข้าสอบให้สวมหน้ากากอนามัยมาด้วยนะคะ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่