เชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและความรู้ทางวิชาการ และรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ทางด้านผลการดำเนินงานและองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยและต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าต่อไป โดยมีการจัดพิมพ์ปีละ 2 ครั้ง (ราย 6 เดือน) และวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินได้ผ่านการการรับรองคุณภาพโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre-TCI) มีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับที่ 2 

     สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ หรือบทความวิจารณ์หนังสือที่มีความคิดทางด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การส่งเสริมธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี กระบวนการยุติธรรม อาชญาวิยา คุณธรรม จริยธรรม หรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยส่งไฟล์ต้นฉบับผ่านระบบการส่งบทความออนไลน์ได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/ombudsman

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา โทร.0 2141 9146


แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่