ประชาสัมพันธ์การใช้งานวารสารปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานปรมาณูจัดทำวารสารปรมาณูเพื่อสันติในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) แทนการตีพิมพ์วารสารแบบรูปเล่ม โดยสามารถติดตามเพื่อรับทราบข่าวสารและสืบค้นรายละเอียดเกี่ยวกับวารสารปรมาณูเพื่อสันติและสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ของ ปส. ได้ที่เว็บไซต์ www.oap.go.th > คลังความรู้ > สื่อเผยแพร่ 

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่