ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ ห้องบริการอ่าน 4 ชั้น 4

ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

สำนักวิทยบริการฯ ได้ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ ห้องบริการอ่าน 4 ชั้น 4

ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่