กระทรวงแรงงานเผยแพร่หนังสือดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ.2563

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้จัดทำหนังสือดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ.2563 

เพื่อนำเสนอดัชนีชี้วัดแรงงานที่สำคัญ 2 กลุ่ม คือ ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานที่สำคัญ

และดัชนีชี้วัดหลักด้านการบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย มาตรการ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ติดตามผลการดำเนินงาน

แก้ไขปัญหา รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์เพื่อการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

และสอดคล้องกับสภาวการณ์ โดยสามารถเข้าชมรายละเอียดที่ www.mol.go.th  เลือกนักวิชาการ เลือกรายงานสถานการณ์ และเลือกรายงานดัชนีชี้วัดสภาวะแรงงานฉบับที่ต้องการ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่