ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ใช้บริการเสนอรายชื่อวารสาร/นิตยสาร

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้บริการทุกท่าน เสนอแนะรายชื่อวารสาร/นิตยสาร  เพื่อพิจารณาคัดเลือกและให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ได้ที่    http://1ab.in/ydi    

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่