ขอเชิญชวนนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมกิจกรรม “อ่านหนังสือมีคะแนนความดี” ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม "อ่านหนังสือมีคะแนนความดี" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 12 มีนาคม 2564)
โดยยืมสูงสุด 5 คนแรก จะได้รับทุนการศึกษาคนละ 1,000 บาท พร้อมคะแนนความดีและเกียรติบัตร

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่