กิจกรรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

"กิจกรรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์"
สำนักวิทยบริการฯ มร.ชร. จัดกิจกรรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน ตลอดจนการใช้บริการทรัพยากรการเรียนรู้ โดยได้จัดทำคลิปวิดีโอแนะนำการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศ (สกอ.) ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) ฐานข้อมูลห้องสมุดข่าวมติชน รวมถึงฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเองโดยสำนักวิทยบริการฯ ได้แก่ ฐานข้อมูล CRRU e-Book และฐานข้อมูล CRRU e-Thesis ทั้งนี้สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์
หรือสามารถติดต่อขอเข้ารับอบรมเป้นกลุ่มได้นะคะ
กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ประสานงานกิจกรรม : คุณศิรนันท์ ใจแก้ว

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่