กิจกรรม CRRU Online Book Fair

"กิจกรรม CRRU Online Book Fair"

สำนักวิทยบริการฯ มรชร. จัดกิจกรรม CRRU Online Book Fair เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและเสนอแนะรายการทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และเพื่อเป็นการสร้างและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศจากร้านหนังสือ จำนวน 8 ร้านให้คัดเลือก ดังนี้

1. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. POWER BOOKS (หนังสือภาษาต่างประเทศ)

3. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4. NEW BOOKS (หนังสือภาษาต่างประเทศ)

5. Books & Print (หนังสือภาษาต่างประเทศ)

6. สารพันธ์ศึกษา (หนังสือภาษาต่างประเทศ)

7. ร้านบุญรอด คอร์เปอร์เรชั่น

8. อดิศพงศ์ บุ๊ก

ผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะรายชื่อผ่านทาง https://bit.ly/3rebCRd

กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ประสานงานกิจกรรม : คุณนฤมล เกรียงเกษม

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่