งานสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ศรีสม ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรม สัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 12 ในวันที่ 13-14 มกราคม 2565 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9
โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ

2. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการพัฒนางานวิชาการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียด คลิ๊ก>> https://aritc.crru.ac.th/seminar2022/

บทความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่