ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดินที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยส่งไฟล์ต้นฉบับผ่านระบบการส่งบทความออนไลน์ที่
http://www.tci-thaijo.org/index.php/ombudsman
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา โทร 0 2141 9146

บทความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่