ขอเชิญเข้าร่วมเสวนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง "ถอดบทเรียนจากวิกฤติ COVID-19 ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่สารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ขอเชิญเข้าร่วมเสวนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง "ถอดบทเรียนจากวิกฤติ COVID-19 ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" เพื่ออภิปรายในหัวข้อ "ปัญหาด้านการศึกษาออนไลน์ในช่วงวิกฤติ COVID-19 ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษาในอนาคต"
ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) ห้องหมายเลข : 2510 012 1020 Password : ICT017

บทความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่