ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Emerald และการตีพิมพ์บทความในวารสารนานนาชาติ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัย เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล
Emerald และการตีพิมพ์บทความในวารสารนานนาชาติ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ซึ่งฐานข้อมูล
Emerald ครอบคลุมในสาขาวิชา การเงินและการบัญชี การบริหารธุรกิจและกลยุทธ์ การเงินและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา การท่องเที่ยวและการโรงแรม สาธารณสุขศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรบรรยาย : คุณวัลย์ลดา  ภัทรโภคินเศรษฐ์  ตำแหน่ง Business Manager สำนักพิมพ์ Emerald ประจำประเทศไทย

อบรมวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ลงทะเบียนอบรม
: www.crru.ac.th/sh/emerald31

เข้าร่วมอบรม : www.crru.ac.th/sh/meet_emerald

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศิรนันท์ ใจแก้ว หน่วยบริการสารสนเทศและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

โทรศัพท์ 0-5377-6020 ต่อ 116  email : em_siranan_g@crru.ac.th

 

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่