แจ้งปิดให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดให้บริการ

ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 และ

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 4-5 มิถุนายน 2565 
เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียนที่ 3/2564

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่