ขอแจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของบริษัท Google ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของบริษัท Google
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

เนื่องจากทางบริษัท Google ได้มีการปรับเปลี่ยนการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลซึ่งทำให้การใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่ใช้งานบน Google จะได้รับผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้งานที่ใช้บริการ @crru.ac.th ของมหาวิทยาลัย คือ เปลี่ยนจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบไม่จำกัด (Unlimited) เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับใช้งานของแต่ละท่านอยู่ที่ 15 GB
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการให้บริการทางบริษัท google
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือผู้ใช้งานทุกท่าน ทยอยโอนย้ายข้อมูลที่จัดเก็บบน Google Drive หรือบริการอื่นของ Google ไปยัง One Drive (@365.crru.ac.th) หรือพื้นที่จัดเก็บอื่น ๆ (Local Storage) เช่น พื้นที่จัดเก็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hard disk) หรือพื้นที่จัดเก็บบนอุปกรณ์ (USB Flash Drive หรือ External Hard Disk) ให้เหลือพื้นที่ท่านละไม่เกิน 15 GB ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

One Drive ของมหาวิทยาลัยที่ให้บริการโดยใช้งาน @365.crru.ac.th
ซึ่งได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของแต่ล่ะท่านอยู่ที่ 5 TB

- คู่มือการโอนถ่ายข้อมูล : www.crru.ac.th/sh/transfer365

- นโยบายการให้บริการของบริษัท Google มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-5377-6020 ต่อ 114 เบอร์ภายใน 1601 - 1602 ต่อ 114


บทความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่