รางวัลสำหรับ 3 ท่านแรก ที่ใช้บริการ "Book Delivery Service" ประจำเดือนกรกฎาคม

พิเศษของรางวัลสำหรับ 3 ท่านแรก ที่ใช้บริการ "Book Delivery Service" ประจำเดือนกรกฎาคม นี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ใช้บริการ Book Delivery Service ซึ่งเป็นบริการที่อำนวยความสะดวก โดยการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการยืมให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ไม่สะดวกหรือไม่มีเวลามาใช้บริการห้องสมุดเจ้าหน้าจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศตามจุดที่กำหนด ในวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00 น.
- ระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2565 (กำหนดส่งทรัพยากรวันสุดท้ายของประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565)
- ลงทะเบียนขอรับบริการ www.crru.ac.th/sh/Bookdelivery
- สืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการในระบบ OPAC http://opac.crru.ac.th

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่