ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T for BCT) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การใช้เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ Business Intelligence ขั้นสูง (Power BI) "

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T for BCT) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การใช้เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ Business Intelligence ขั้นสูง (Power BI) " เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล นำมาสร้างรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
* วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น.
* ณ ห้อง e-learning ชั้น 3 สำนักวิทยบริการฯ
* วิทยากร : คุณอนงค์ หวงหิรัณย์ Solution Manager - Learning Software 21st บริษัทลานนาคอม จำกัด
* ลงทะเบียนได้ที่ www.crru.ac.th/sh/register_powerbi
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณพีระ กอบแก้ว 0-5377-6020 ต่อ 108

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่