ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
โทร 1601 #103
เบอร์มือถือ 089-635-8304
รองผู้อำนวยการงานวิทยบริการ
นางสาว นฤมล เกรียงเกษม
โทร 1601 #110
เบอร์มือถือ 089-557-7535
รองผู้อำนวยการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย พีระ กอบแก้ว
โทร 1601 #108
เบอร์มือถือ 08-85968224
รองผู้อำนวยการ งานบริการ การเรียนแบบดิจิทัล
นาย ชาติ คนอยู่ตระกูล
โทร 1601 #106
เบอร์มือถือ 08-94322389
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาว ไพรสน ทัพหน้า
โทร 1601 #109
เบอร์มือถือ 089-262-7143
พนักงานธุรการ ระดับ 4
นาง ละไม ใจมีสุขยิ่งนัก
โทร 1601 #109
เบอร์มือถือ 087-789-6576
งานการเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว ณัฐฐาพร สมหวัง
โทร 1601 #109
เบอร์มือถือ 081-568-2834
งานธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว รัชดาพร เหล่าเขตร์การ
โทร 1601 #101
เบอร์มือถือ 061-192-9998
งานพัสดุ
งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
นางสาว วัลทนา ภู่มา
โทร 1601 #113
เบอร์มือถือ 08-9631-4366
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
บรรณารักษ์
นาง กาญจนา นันตรัตน์
โทร 1601 #112
เบอร์มือถือ 089-431-5430
งานบริการห้องมัลติมีเดีย
บรรณารักษ์
นางสาว วรลักษณ์ โมสิกรัตน์
โทร 1601 #111
เบอร์มือถือ 08-9558-3676
บรรณารักษ์
นางสาว พิชญาภัค โชคพัฒนสกุล
โทร 1601  #111
เบอร์มือถือ 081-672-0530
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
บรรณารักษ์
นางสาว พรพิมล ปาละอิน
โทร 1601 #104
เบอร์มือถือ 086-9150952
งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
บรรณารักษ์
นางสาว ดารณี ณ คีรี
โทร 1601 #102
เบอร์มือถือ 08-4894-1523
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
นักเอกสารสนเทศ
นาง ศิรนันท์ ใจแก้ว
โทร 1601 #116
เบอร์มือถือ 08-9999-9667
งานประชาสัมพันธ์และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นางสาว เบญจมาส วรรณคำ
โทร 1601 #107
เบอร์มือถือ 08-6184-0433
งานซ่อมบำรุงและรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นาง วิไลวรรณ ชุมแปง
โทร 1601 #102
เบอร์มือถือ 08-4151-2172
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นาย ศักกพรรณ ปัสสาจันทร์
โทร 1601 #102
เบอร์มือถือ 08-9632-7744
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นาย วสุ สารภี
โทร 1601 #102
เบอร์มือถือ 08-3418-4281
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
พนักงานทั่วไป
นางสาว จันทร์ศรี คำเปียน
โทร 1601 #107
เบอร์มือถือ 08-7186-0094
งานซ่อมบำรุงและรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
งานบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย ประสิทธิ์ มณีวรรณ
โทร 1601 #114
เบอร์มือถือ 09-8748-2757
งานพัฒนาระบบและงานเครือข่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย สุชาติ ปัญญายะ
โทร 1601 #114
เบอร์มือถือ 06-2295-6008
งานพัฒนาระบบ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย พงศ์เทพ มาลัย
โทร 1601 #114
เบอร์มือถือ 08-2781-6081
งานพัฒนาระบบ