ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทัย พิริยะสุรวงศ์
โทร 1601 # 103
เบอร์มือถือ 089-635-8304
รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร. ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์
โทร 1601 #106
เบอร์มือถือ 08-94322389
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย พีระ กอบแก้ว
โทร 1601 # 108
เบอร์มือถือ 08-85968224
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ
นางสาว วรลักษณ์ โมสิกรัตน์
โทร 1601 # 105
เบอร์มือถือ 08-9558-3676
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาว ไพรสน ทัพหน้า
โทร 1601 # 109
เบอร์มือถือ 089-262-7143
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาง ละไม ใจมีสุขยิ่งนัก
โทร 1601 # 109
เบอร์มือถือ 087-789-6576
งานการเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว ณัฐฐาพร สมหวัง
โทร 1601 # 109
เบอร์มือถือ 081-568-2834
งานธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว รัชดาพร ต๊ะนิล
โทร 1601 # 101
เบอร์มือถือ 061-192-9998
งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
นาย สมพล กิริยา

เบอร์มือถือ 08-5031-1252
งานภาคสนาม
งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
บรรณารักษ์
นางสาว วัลทนา ภู่มา
โทร 1601 # 113
เบอร์มือถือ 08-9631-4366
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
บรรณารักษ์
นางสาว นฤมล เกรียงเกษม
โทร 1601 # 110
เบอร์มือถือ 089-557-7535
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
บรรณารักษ์
นางสาว พิชญาภัค โชคพัฒนสกุล
โทร 1601 # 111
เบอร์มือถือ 081-672-0530
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นาง เบญจมาส ฟองอินตา
โทร 1601 #107
เบอร์มือถือ 08-6184-0433
งานซ่อมบำรุงและรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
พนักงานทั่วไป
นาง จันทร์ศรี คำเปียน
โทร 1601 # 107
เบอร์มือถือ 08-7186-0094
งานซ่อมบำรุงและรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
บรรณารักษ์
นางสาว พรพิมล ปาละอิน
โทร 1601 # 104
เบอร์มือถือ 086-9150952
งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
งานบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
บรรณารักษ์
นาง กาญจนา นันตรัตน์
โทร 1601 # 112
เบอร์มือถือ 089-431-5430
งานบริการห้องมัลติมีเดีย
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นาย ชัชพล ตันต้าว
โทร 1601 # 112
เบอร์มือถือ 06-4475-6386
งานบริการห้องมัลติมีเดีย
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นาย ศักกพรรณ ปัสสาจันทร์
โทร 1601 # 102
เบอร์มือถือ 08-9632-7744
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
บรรณารักษ์
นางสาว ดารณี ณ คีรี
โทร 1601 # 102
เบอร์มือถือ 08-4894-1523
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นาง วิไลวรรณ ชุมแปง
โทร 1601 #102
เบอร์มือถือ 08-4151-2172
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นาย วสุ สารภี
โทร 1601 #102
เบอร์มือถือ 08-3418-4281
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
นักเอกสารสนเทศ
นาง ศิรนันท์ ใจแก้ว
โทร 1601 #116
เบอร์มือถือ 08-9999-9667
งานประชาสัมพันธ์และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย ปรัชญา บรมพิชัยชาติกุล
โทร 1601 # 114
เบอร์มือถือ 08-1452-1898
งานทดสอบคอมพิว OIT EIT
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย ประสิทธิ์ มณีวรรณ
โทร 1601 #114
เบอร์มือถือ 09-8748-2757
งานพัฒนาระบบและงานเครือข่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย กฤษฎา วงค์ใย
โทร 1601 #114
เบอร์มือถือ 088-2320597
งานพัฒนาระบบและงานเครือข่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย สุชาติ ปัญญายะ
โทร 1601 #114
เบอร์มือถือ 06-2295-6008
งานพัฒนาระบบ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย พงศ์เทพ มาลัย
โทร 1601 #114
เบอร์มือถือ 08-2781-6081
งานพัฒนาระบบ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นาย ชาติ คนอยู่ตระกูล
โทร 1601 #115
เบอร์มือถือ 06-2295-6008
งานโสตทัศนศึกษา