ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทัย พิริยะสุรวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร 1601 # 103


นางสาว วรลักษณ์ โมสิกรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ

โทร 1601 # 105


นางสาว ไพรสน ทัพหน้า
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

โทร 1601 # 109


นาง ละไม ใจมีสุขยิ่งนัก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร 1601 # 109


นางสาว รัชดาพร ต๊ะนิล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร 1601 # 101


นางสาว ณัฐฐาพร แซ่ลี้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร 1601 # 109


นาง กาญจนา นันตรัตน์
บรรณารักษ์

โทร 1601 # 112


นางสาว นฤมล เกรียงเกษม
บรรณารักษ์

โทร 1601 # 110


นางสาว พิชญาภัค โชคพัฒนสกุล
บรรณารักษ์

โทร 1601 # 111


นางสาว วัลทนา ภู่มา
บรรณารักษ์

โทร 1601 # 113


นางสาว พรพิมล ปาละอิน
บรรณารักษ์

โทร 1601 # 104


นาง ศิรนันท์ ใจแก้ว
นักเอกสารสนเทศ

โทร 1601 #116


โทร 1601 # 112


นาง อารีวรรณ แก้วศรี
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

โทร 1601 #102


นาง วิไลวรรณ ชุมแปง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

โทร 1601 #102


นาง เบญจมาส ฟองอินตา
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

โทร 1601 #107


นาย ศักกพรรณ ปัสสาจันทร์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

โทร 1601 # 102


โทร 1601 #102


นาง จันทร์ศรี คำเปียน
พนักงานทั่วไป

โทร 1601 # 107


นาย ชาติ คนอยู่ตระกูล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทร 1601 #115


นาย ปรัชญา บรมพิชัยชาติกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร 1601 # 114


นาย ประสิทธิ์ มณีวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร 1601 #114


นาย กฤษฎา วงค์ใย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร 1601 #114


นางสาว ปิยธิดา วงศ์กิตติธร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร 1601 #102