ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทัย พิริยะสุรวงศ์
โทร 1601 # 103
รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร. ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์
โทร 1601 #106
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย พีระ กอบแก้ว
โทร 1601 # 108
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ
นางสาว วรลักษณ์ โมสิกรัตน์
โทร 1601 # 105
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
นางสาว ไพรสน ทัพหน้า
โทร 1601 # 109
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาง ละไม ใจมีสุขยิ่งนัก
โทร 1601 # 109
งานการเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว ณัฐฐาพร แซ่ลี้
โทร 1601 # 109
งานธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว รัชดาพร ต๊ะนิล
โทร 1601 # 101
งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
นาย สมพล กิริยา
งานภาคสนาม
งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
บรรณารักษ์
นางสาว วัลทนา ภู่มา
โทร 1601 # 113
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
บรรณารักษ์
นางสาว นฤมล เกรียงเกษม
โทร 1601 # 110
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
บรรณารักษ์
นางสาว พิชญาภัค โชคพัฒนสกุล
โทร 1601 # 111
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นาง เบญจมาส ฟองอินตา
โทร 1601 #107
งานซ่อมบำรุงและรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
พนักงานทั่วไป
นาง จันทร์ศรี คำเปียน
โทร 1601 # 107
งานซ่อมบำรุงและรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
บรรณารักษ์
นางสาว พรพิมล ปาละอิน
โทร 1601 # 104
งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
งานบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
บรรณารักษ์
นาง กาญจนา นันตรัตน์
โทร 1601 # 112
งานบริการห้องมัลติมีเดีย
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นาย ชัชพล ตันต้าว
โทร 1601 # 112
งานบริการห้องมัลติมีเดีย
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นาย ศักกพรรณ ปัสสาจันทร์
โทร 1601 # 102
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นาง วิไลวรรณ ชุมแปง
โทร 1601 #102
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นาย วสุ สารภี
โทร 1601 #102
งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
นักเอกสารสนเทศ
นาง ศิรนันท์ ใจแก้ว
โทร 1601 #116
งานประชาสัมพันธ์และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย ปรัชญา บรมพิชัยชาติกุล
โทร 1601 # 114
งานทดสอบคอมพิว OIT EIT
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย ประสิทธิ์ มณีวรรณ
โทร 1601 #114
งานพัฒนาระบบและงานเครือข่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย กฤษฎา วงค์ใย
โทร 1601 #114
งานพัฒนาระบบและงานเครือข่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย สุชาติ ปัญญายะ
โทร 1601 #114
งานพัฒนาระบบ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย พงศ์เทพ มาลัย
โทร 1601 #114
งานพัฒนาระบบ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นาย ชาติ คนอยู่ตระกูล
โทร 1601 #115
งานโสตทัศนศึกษา