ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

      ศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ หรือ Smart & Living Learning Center

 ปรัชญา

ปรัชญา

      แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

พันธกิจ

     1. จัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณภาพ

     2. จัดหาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย สอดคล้องกับพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย

     3. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและสืบค้นและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย

     4. พัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร

แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทนศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่