ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

     บริการทรัพยากรการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

 ปรัชญา

ปรัชญา

     เพื่อเป็นศูนย์กลางของทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัยของท้องถิ่นและภูมิภาค มีเทคโนโลยีที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้หลายรูปแบบอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ และเป็นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทรงไว้ซึ่งคุณภาพ ได้มาตรฐาน ภายใต้คำขวัญ ''เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย เต็มใจให้บริการ พัฒนางานอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ

พันธกิจ

     1. สรรหา รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย

     2. จัดหาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

     3. พัฒนานักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับกระแสโลก

     4. สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของท้องถิ่นและภูมิภาค

ทรัพยากรใหม่